Biuro rachunkowe Kamea Consulting

Zwrot podatku CIT i PIT

Nadpłata podatku CIT i PIT

Zwrot CIT PIT

Nadpłata podatku pojawia się, gdy wartość zaliczek na podatek pobranych przez płatnika lub zapłaconych przez podatnika będzie wyższa niż wartość zobowiązania podatkowego ustalonego za dany rok podatkowy. Nadpłata podatku może wynikać z poboru zaliczek na podatek według wyższego stopnia skali podatkowej niż faktycznie jest u podatnika wymagany i rozliczenia podatku zgodnie z niższym stopniem skali, stosowania błędnej, zawyżonej kwoty podatku ryczałtowego, stosowania ulg i odliczeń, oraz rozliczenia strat z lat poprzednich, odliczenia kwoty wolnej od podatku, których nie ujmowano w zaliczkach na podatek.

Zwrot nadpłat z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zwrot nadpłaty mogą uzyskać osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, jak i nie prowadzące działalności gospodarczej, które złożyły dokumenty: zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokość dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych PIT-28 lub zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) PIT-37, PIT-36, PIT-36L. Termin złożenia dokumentów: w przypadku zeznania PIT-28 do dnia 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym, w przypadku zeznań PIT-37, PIT-36 i PIT-36L do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

Terminy zwrotu nadpłaty:

 1. Organ podatkowy ma 3 miesiące od daty złożenia deklaracji podatkowej na zwrot nadpłaty wykazanej w deklaracji rocznej PIT.
 2. Jeżeli podatnik pomyli się w deklaracji podatkowej i w ramach czynności sprawdzających urzędnik dokona korekty następnie przekaże uwierzytelnioną kopię skorygowanej deklaracji z prawem wniesienia sprzeciwu. Wtedy termin 3 miesięcy upływa od dnia wniesienia sprzeciwu od korekty dokonanej przez urzędnika.
 3. Jeśliby w ramach czynności sprawdzających przez podatnika wystąpił błąd niezależnie czy była kontrola czy nie, nadpłata podlega zwrotowi w terminie 3 miesięcy od dnia jej skorygowania.

Prawidłowość złożenia zeznania podatkowego sprawdzane jest pod względem formalnym, rachunkowym i merytorycznym przez właściwe komórki organizacyjne:

 1. Nadpłata podatku dochodowego wraz z oprocentowaniem podlega zaliczeniu z urzędu na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę, odsetek za zwłokę określonych w decyzji określającej wysokości odsetek za zwłokę oraz bieżących zobowiązań podatkowych.
 2. Nadpłatę podatku dochodowego zalicza się tylko na pisemny wniosek podatnika w całości lub w części na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.
 3. Nadpłatę podatku dochodowego, którego wysokość nie przekracza kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym zalicza się z urzędu na poczet zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, odsetek za zwłokę określonych w decyzji określającej wysokość odsetek za zwłokę oraz bieżących zobowiązań podatkowych, a w razie ich braku na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych, chyba że podatnik wystąpi o ich zwrot.
 4. Nadpłatę pomniejsza się o kwoty wynikające z zajęć wierzytelności przekazywanych organowi podatkowemu przez administracyjny lub sądowy organ egzekucyjny.
 5. W formie postanowienia zalicza się nadpłatę na poczet zaległych oraz bieżących zobowiązań podatkowych.

Zwrotu nadpłaty podatku dokonuje się jej w formie: bezgotówkowo na wskazany rachunek bankowy podatnika, określonego w dokumencie CEIDG-1 lub ZAP-3; za pośrednictwem poczty w formie przekazu pocztowego, przy czym nadpłata pomniejszana jest o koszt jej zwrotu; w kasie organu skarbowego, jeżeli podatnik nie jest zobowiązany do posiadania rachunki bankowego na podstawie odrębnego wniosku. Niektóre Urzędy Skarbowe uruchomiły aplikację „ZWROT” umożliwiającą samodzielne sprawdzenie za pośrednictwem Internetu aktualnego stanu realizacji zwrotu podatku z zeznania podatkowego PIT za 2014r.

Zwrot nadpłat z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

Osoby prawne prowadzące działalność gospodarczą, które złożyły zeznanie, w terminie do 31 marca następnego roku podatkowego, o wysokości osiągniętego dochodu i wykazały nadpłatę uzyskają zwrot w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia zeznania. W przypadku korekty zeznania termin zwrotu przedłuża się o kolejne 3 miesiące od dnia złożenia korekty. Dokumenty złożone przez podatnika są sprawdzane pod względem formalnym, rachunkowym i merytorycznym przez właściwe komórki organizacyjne. Jeśli wszystkie te warunki zostaną spełnione:

 1. Nadpłata podatku wraz z oprocentowaniem podlega zaliczeniu z urzędu na poczet zalęgłości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę, odsetek za zwłokę określonych w decyzji określającej wysokość odsetek za zwłokę oraz bieżących zobowiązań podatkowych.
 2. Nadpłatę podatku dochodowego zalicza się tylko na pisemny wniosek podatnika w całości lub w części na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.
 3. Nadpłatę podatku dochodowego, którego wysokość nie przekracza kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym, zalicza się z urzędu na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę, odsetek za zwłokę określonych w decyzji określającej wysokość odsetek za zwłokę oraz bieżących zobowiązań podatkowych, a w razie ich braku na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych, chyba że podatnik wystąpi o ich zwrot.
 4. Nadpłatę pomniejsza się o kwoty wynikające z zajęć wierzytelności przekazywanych organowi podatkowemu przez administracyjny lub sądowy organ egzekucyjny.

Postanowienie zalicza nadpłaty na poczet zaległych oraz bieżących zobowiązań podatkowych. Podatnikowi przysługuje prawo wniesienia zażalenia, w ciągu 7 dni od doręczenia postanowienia do Dyrektora Izby Skarbowej za pośrednictwem Naczelnika Urzędu. Zwrot podatku dochodowego podlega zwrotowi bezgotówkowo na wskazany rachunek bankowy podatnika, określony w dokumencie rejestracyjnym lub aktualizacyjnym NIP-2.