Biuro rachunkowe Kamea Consulting

Nasza oferta

Jakie świadczymy usługi?

Oferta usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych pozwala naszym Klientom skoncentrować się na działalności biznesowej, zredukować koszty administracyjne oraz mieć zagwarantowaną wyższą jakość oraz ciągłość obsługi. Oferujemy dodatkowo usługę regularnego odbioru dokumentów spod wskazanego adresu! Dzięki współpracy z nami nie muszą się Państwo martwić o rozliczenia z US, ZUS i innym urzędami.

W ramach obsługi księgowej oferujemy m.in.:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • deklaracje i rozliczenia VAT,
 • sporządzanie miesięcznych i rocznych deklaracji podatkowych, ZUS, GUS,
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych,
 • sporządzanie raportów, analiz i budżetów dla zarządu i właścicieli firm według wymagań i wzorów przez nich określonych,
 • współpracę z biegłymi rewidentami, prawnikami, bankami na życzenie klientów,
 • opracowanie zakładowego planu kont,
 • opracowanie zasad (pulityki) rachunkowości,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 • usługi doradcze dla nowo utworzonych podmiotów, w trakcie przekształceń i likwidacji,
 • udzielanie konsultacji podatkowych i rachunkowych,
 • zamknięcie księgi na koniec roku podatkowego oraz wykonanie wszystkich niezbędnych czynności związanych z zamknięciem księg,
 • odbiór i dowóz dowóz dokumentów księgowych od/do Klienta.

Propozycja outsourcingu kadr i płac pozwala w tym obszarsze zredukować koszty administracyjne oraz zapewnia prawidłowość rozliczeń z pracownikami i instytucjami nadzorującymi: urzędem skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Państwową Inspekcją Pracy oraz Pańswowym Funduszem Rehabillitacji Osób Niepełnosprawnych. Obejmuje ona m.in.:

 • prowadzenie dokumentacji pracowniczej,
 • sporządzanie umów o pracę, umów cywilnoprawnych, dokumentów związanych z rozpoczęciem i zakończeniem zatrudnienia,
 • sporządzanie analiz i symulacji kosztów zatrudnienia,
 • naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac,
 • sporządzanie deklaracji ZUS oraz PIT,
 • sporządzanie miesięcznych list płac pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę,
 • obliczenie miesięcznych zaliczek w podatku dochodowym od osób fizycznych zatrudnionych przez pracodawcę,
 • wyliczanie comiesięcznych składek ZUS oraz sporządzanie stosownych deklaracji i przesyłanie ich w formie elektronicznej do ZUS,
 • sporządzanie deklaracji w sprawach wszelkich refundacji wynagrodzeń pracowników,
 • współpraca i naliczanie stawek PFRON,
 • współpraca i obsługa z ZFŚS.

Oferujemy profesjonalną pomoc w procesie rejestracji spółek kapitałowych: spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjnej. Oba typy spółek posiadają szereg cech klasycznych dla konstrukcji spółki kapitałowej, a więc: kapitał zakładowy, osobowość prawną, brak odpowiedzialności wspólników/akcjonariuszy za zobowiązania spółki, rozdział między sferą zarządu, a sferą właścicielską. Nasze wsparcie obejmuje ona m.in.:

 • przygotowanie indywidualnej treści umowy spółki,
 • konsultacje i dopasowanie w zakresie kodów PKD,
 • organizacja i przygotowanie formalności u notariusza,
 • wypełnienie formularzy KRS dla sądu rejestrowego,
 • złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w sądzie rejestrowym,
 • monitorowanie procesu rejestracji spółki.