Biuro rachunkowe Kamea Consulting

Optymalizacja podatkowa

Jak skutecznie obniżyć podatki?

Optymalizacja podatkowa

Pojęcie raju fiskalnego budzi w opinii publicznej skojarzenia z „praniem brudnych pieniędzy” czy też uchylaniem się od opodatkowania, z czym wiąże się odpowiedzialność karna. Tymczasem optymalizacja podatkowa jest legalnym sposobem na uniknięcie lub zmniejszenie obciążenia podatkowego, przy użyciu odpowiednich konstrukcji prawnych budowanych przy użyciu zagranicznego prawodawstwa. Jednym z najprostszych sposobów na przeprowadzenie samodzielnej optymalizacji podatkowej jest skorzystanie z odpowiednich form prawnych, które uregulują działalność istniejącego bądź dopiero powoływanego podmiotu. Spółki komandytowe są formą prawną, która gwarantuje realne korzyści finansowe. Nienowa forma dopiero teraz zaczyna budzić ogromne zainteresowanie przedsiębiorców i pozwala zaoszczędzić nawet kilkadziesiąt procent podstawy podatkowej rocznie.

Można wyróżnić trzy grupy przystani podatkowych. Pierwsza to jurysdykcje, które umożliwiają łatwe i poufne rejestrowanie spółek cudzoziemcom bez pobierania od nich podatku dochodowego, przy minimalnych wymaganiach co do ich sprawozdawczości i rachunkowości. Do drugiej grupy można zaliczyć każde państwo świata, które oferuje korzystne zwolnienia albo ulgi dla konkretnych rodzajów działalności. W trzeciej zaś grupie znajdują się kraje, które stosują umiarkowane obciążenia fiskalne i dysponują korzystnymi umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Sposobów na ograniczenie zobowiązań podatkowych poszukują także właściciele firm oraz inwestorzy. W chwili obecnej istnieje kilka rozwiązań, które pozwalają na uzyskanie takiego rezultatu. Do najważniejszych z nich można zaliczyć m.in. działalność przedsiębiorstwa w specjalnych strefach ekonomicznych. Rozwiązanie to pozwala na obniżenie wielkości płaconych podatków dzięki uzyskanym preferencjom podatkowym. Niemniej jednak istotnymi mankamentami optymalizacji dokonywanej w ten sposób jest ograniczony zakres terytorialny działania stref terytorialnych. Ponadto funkcjonowanie przedsiębiorstwa na jej terenie wiąże się również z koniecznością spełnienia dodatkowych zobowiązań, które wynikają z obowiązującego prawa.

Inną konstrukcją optymalizacyjną, która jest spotykana wśród firm, jest ich rejestracja w tzw. rajach podatkowych. Dzięki korzystnym przepisom podatkowym obowiązującym np. na Cyprze, Malcie oraz Luksemburgu, rejestracja przedsiębiorstwa na ich terenie dawała możliwość znaczącego obniżenia wielkości danin płaconych fiskusowi. Sprzyjały temu również postanowienia umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zawarte pomiędzy Polską a tymi krajami. Niemniej w ostatnim okresie umowy te były renegocjowane (m.in. z Cyprem, Luksemburgiem), w celu ograniczenia tego typu przywilejów podatkowych. Optymalizacja poprzez FIZ jest ciekawym rozwiązaniem, nad którym warto się zastanowić. Może ona dać wymierne oszczędności – w szczególności w okresie kryzysu. Warto jednak podkreślić, że wszelkie decyzje w tym zakresie powinny być podejmowane po uprzedniej, dogłębnej analizie zalet i wad samej konstrukcji optymalizacyjnej, jak i indywidualnej sytuacji podmiotu, który chciałby na nią się zdecydować.

W ramach prawnie dozwolonej optymalizacji podatkowej można spotkać rozwiązania dotyczące:

  1. eliminacji opodatkowania podatkiem dochodowym wypłacanych osobom fizycznym dywidend;
  2. optymalizacji podatku dochodowego z tytułu bieżącej działalności gospodarczej podatników podatku dochodowego od osób prawnych;
  3. amortyzacji znaków towarowych oraz nieruchomości od wartości początkowej, ustalanej według ich wartości rynkowej;
  4. sprzedaży nieruchomości bez obciążenia transakcji podatkiem dochodowym;
  5. likwidacji spółek bez opodatkowania majątku likwidacyjnego.

Wykorzystując przewidziane prawem podatkowym możliwości modelujemy pod względem prawnym sposób prowadzenia działalności, tak aby z jednej strony zapewnić maksymalne bezpieczeństwo prawne naszym Klientom, a jednocześnie zapewnić optymalne wykorzystanie płynących z unormowań krajowych i międzynarodowych korzyści podatkowych oraz zapewnić maksymalnie niskie nakłady finansowe na wdrożenie. Mamy doświadczenie w wykonywaniu transakcji przez spółki cypryjskie, luksemburskie, szwajcarskie, holenderskie, angielskie oraz USA.

Wszystkie podejmowane przez nas działania optymalizacyjne to operacje gospodarcze dopuszczone przepisami prawa. Termin "optymalizacja podatkowa" to nic innego jak planowanie podatkowe oznaczające taki wybór struktury danej transakcji czy struktury korporacyjnej, celem którego jest zminimalizowanie obciążeń podatkowych wyłącznie w granicach obowiązujących przepisów prawa. Optymalizację podatkową należy całkowicie oddzielić od uchylania się od opodatkowania.

Firmy mogą skorzystać z możliwości wpłacania zaliczek miesięcznych w uproszczonej formie w wysokości 1/12 podatku należnego, wykazanego w zeznaniu złożonym za rok poprzedni. W przypadku, kiedy w zeznaniu, o którym mowa wyżej nie wykazano podatku należnego, istnieje możliwość wpłacania zaliczek miesięcznych w wysokości 1/12 podatku należnego wynikającego z zeznania złożonego dwa lata wcześniej. Jeżeli również w zeznaniu, jakie złożono dwa lata wcześniej podatek należny nie został wykazany- nie ma możliwości wpłacania podatku w formie uproszczonej.

Aby skorzystać z powyższego rozwiązania należy zawiadomić w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie wpłaty pierwszej zaliczki w roku podatkowym, w którym po raz pierwszy wybrano uproszczoną formę wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. Warto pamiętać, ze zawiadomienie takie dotyczy również kolejnych lat podatkowych. Jeżeli w firmie zostanie podjęta decyzja o zaprzestaniu korzystania z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy, należy w formie pisemnej zawiadomić o tym fakcie właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie wpłaty pierwszej zaliczki za dany rok podatkowy.

Niezależnie od odległości geograficznych i stopnia rozbudowania zastosowanej inżynierii podatkowej, spółki offshore są dla Państwa łatwe w obsłudze. Ich elastyczna struktura i śladowa obsługa administracyjna nie wymagają nawet fizycznego opuszczania granic Polski. Każda ze spółek może korzystać z usług reprezentującej najwyższy na świecie poziom bankowości szwajcarskiej, czy też z elitarnej bankowości prywatnej w Liechtensteinie. Co więcej, pielęgnowane w azylach podatkowych poważne podejście do swobód obywatelskich gwarantuje Państwu bardzo wysoki stopień poufności i ochronę majątku przed potencjalnymi wierzycielami.

Skutkiem uchylenia klauzuli obejścia prawa organy podatkowe, a w ślad za nimi sądy, powróciły do praktykowania klauzuli obejścia prawa podatkowego bazując na rozwiązaniach, które przeważały w orzecznictwie przed 2003 r., choć takie postępowanie zostało dobitnie potępione przez naukę prawa podatkowego – m.in. prof. B. Brzeziński odniósł się do sentencji NSA z 29.05.2002 r. (III SA 2606/00), POP 2003/1, s. 84) zaznaczając, że sądowe postępowanie w kwestii prawa podatkowego jest contra legem, czyli „wbrew prawu”, „przeciwko prawu”, wykazując charakter prawotwórczy.

W świetle braku regulacji prawnych w kwestii obejścia prawa, obserwujemy obecnie ponowne odejście ku pozaustawowej sądowej praktyce obejścia prawa podatkowego Powyższa tendencja pociąga za sobą zwiększony poziom ryzyka podatkowego w przypadku czynności balansujących na granicy dozwolonych strategii, a także zmierzających przede wszystkim ku redukcji obciążenia podatkowego. Ten zapis daje fiskusowi w praktyce duże możliwości w zakresie niekontrolowanej interpretacji czynności prawnych podejmowanych przez przedsiębiorstwa. Powyższy przykład potwierdza wniosek, że stosując narzędzia optymalizacji, należy pamiętać, iż zwiększeniu ulega poziom ryzyka.