Biuro rachunkowe Kamea Consulting

Zmiany w VAT w 2016 roku

Podatek od towarów i usług

Podatek VAT w 2016 roku

Podatek od towarów i usług (ang. Value Added Tax, VAT), to innymi słowy podatek od wartości dodanej, podatek pośredni, pobierany na każdym kolejnym etapie obrotu towarami lub usługami (podatek obrotowy), którego konstrukcja zakłada brak kaskadowego nakładania się podatku poprzez zastosowanie mechanizmu odliczenia podatku pobranego w poprzednich etapach obrotu. Z dniem 1 stycznia 2016 r., w wyniku nowelizacji ustawy o VAT, wchodzą m.in. następujące zmiany przepisów:

1. Wprowadzenie regulacji dotyczących odliczenia podatku naliczonego od zakupów wykorzystywanych zarówno do celów działalności gospodarczych jak i innych celów. Kwotę VAT naliczonego obliczać się będzie bowiem zgodnie ze sposobem określenia zakresu wykorzystania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej. W praktyce oznacza to, iż jeśli podatnik nie będzie mógł przyporządkować zakupów wyłącznie do działalności gospodarczej albo wyłącznie do innej działalności, będzie musiał określić kwotę VAT naliczonego do odliczenia w oparciu o tzw. pre-współczynnik. Konieczność ustalenia pre-współczynnika dotyczy jedynie przedsiębiorstw oraz podmiotów działających w innej sferze (np. jednostek samorządu terytorialnego, fundacji)

2. Możliwość złożenia korekty deklaracji podatkowej bez konieczności uzasadnienia. Brak wyjaśnienia nie spowoduje iż korekta straci moc prawną, jednak organ podatkowy będzie mógł wezwać podatnika do uzupełniania skorygowanej deklaracji. Jeśli braki nie zostaną uzupełnione, organ rozpocznie postępowanie wyjaśniające, wyda decyzję, określi zobowiązania. Nowe przepisy mają być prostsze, podatnik będzie mógł złożyć uzasadnienie, ale nie będzie to jego obowiązkiem.

3. Zmiana określenia właściwego organu podatkowego w zakresie podatku VAT. Będzie określona ze względu na siedzibę podatnika, jeżeli podatnik jest osobą prawną lub jednostką niemającą osobowości prawnej, oraz ze względu na miejsce zamieszkania, jeśli podatnik jest osobą fizyczną. Zmiana właściwości organu podatkowego następuje z urzędu, podatnicy nie muszę składać aktualizacji zgłoszenia VAT-R. Wszystkie dokumenty za ostatni okres rozliczeniowy 2015r składać się będzie do urzędu skarbowego właściwego po zmianie.

4. Zmiana od zaległości podatkowych tzn. podatnicy którzy sami dostrzegą błąd, skorygują i uregulują w ciągu 7 dni od złożenia korekty, zapłacą tylko połowę zwykłej stawki odsetek za zwlokę od zaległości podatkowej. Jednak podatnicy VAT i akcyzy, którzy zostaną przyłapani na błędzie zapłacą od 2016 roku aż 150 % zwykłej stawki odsetek za zwłokę. Obniżona stawka odsetek za zwłokę ma zachęcić podatników do szybkiej samodzielnej korekty błędów. Obniżoną stawkę odsetek za zwłokę w wysokości 50 % stosuje się w przypadku spełnienia jednocześnie warunków:

  1. złożenie korekty deklaracji, nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia upływu terminu do złożenia;
  2. zapłaty zaległości podatkowej w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty.
Przepis ten ma także zastosowanie w razie zaliczenia nadpłaty lub zwrotu podatku, a także w razie potrącenia lub przeniesienia własności rzeczy lub praw majątkowych na rzecz Skarbu Państwa, gminy, powiatu lub województwa. Wyższą stawkę podatku w wysokości 150% stosuje się w przypadku:
  1. Zaniżenia zobowiązania podatkowego, zawyżenia kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku zdekonspirowanych przez organ podatkowy w czasie kontroli lub postępowania podatkowego.
  2. Korekty deklaracji złożonej po doręczeniu informacji o zamiarze kontroli podatkowej, lub po zakończeniu kontroli podatkowej oraz dokonanej w wyniku czynności sprawdzających.
  3. wykrycia przez organ podatkowy w toku czynności sprawdzających, kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego niezłożenia deklaracji, pomimo obowiązku oraz braku zapłaty

5. Ustawa dotycząca mechanizmu odwróconego VAT weszła w życie z dniem 1 lipca 2015r. Natomiast od 1 stycznia 2016r wchodzą w życie kolejne przepisy dotyczące sposobu określenia proporcji i związanych z tym korekt, jak również regulacji opodatkowania towarów przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej i jednego przepisu przejściowego.

6. Wprowadzono 23% stawkę na dostawę towarów dla jednostek przeciwpożarowych, sprzętu przewozowo-samochodowego, sprzętu łączności, wyposażenie zabezpieczające, smary, materiały pędne i inne.