Biuro rachunkowe Kamea Consulting

Zmiany w CIT w 2016 roku

Podatek od osób prawnych

Podatek CIT w 2016 roku

Za sprawą podpisanych przez Prezydenta RP nowelizacji ustaw o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) oraz zmian w ordynacji podatkowej – 2016 rok przyniesie szereg zmian, z którymi już teraz warto zapoznać się bliżej. Poniżej zapraszamy Państwa do lektury opracowania, które w zwięzły sposób prezentuje najważniejsze i najistotniejsze zmiany z punktu widzenia polskiego przedsiębiorcy.

1. Nowe wzory formularzy CIT - w podatku dochodowym od osób prawnych m.in. CIT-6R, CIT-6AR, CIT-9R, CIT-10Z, CIT-11R, CIT-8. - wprowadza rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1995).

2. Wprowadzono nowy dokument CIT-TP – celem sprawozdania jest uzyskanie informacji umożliwiających urzędom skarbowym identyfikację oraz szacowanie ryzyka celowego zaniżania dochodów w transakcjach lub w zdarzeniach pomiędzy podmiotami powiązanymi.

3. Rozliczanie faktur korygujących, w PIT i CIT. Przedsiębiorcy będą ujmować faktury korygujące na bieżąco, jeśli nie będą one związane ze zmianą błędnych rozliczeń.

4. Ustawa w związku ze wspieraniem innowacyjności, która wprowadza istotne zmiany w zasadach opodatkowania wydatków inwestycyjnych.

  1. Wprowadza ulgę polegającą na umożliwieniu odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalności badawczo-rozwojową.
  2. Znosi opodatkowanie aportu własności intelektualnej i przemysłowej pod warunkiem wniesienia wkładu do spółki w najbliższych dwóch latach tj. 2016 i 2017r.
  3. Preferencje podatkowe dla tzw. spółek typu venture capital. Spółka, której wyłącznym przedmiotem działalności jest dokonywanie inwestycji finansowych i która inwestuje w roku podatkowym 75% wartości bilansowej aktywów w inne niż „bezpieczne” aktywa, zostanie zwolniona z podatku dochodowego z tytułu zbycia udziałów (akcji) nabytych w 2016r. albo 2017r. Zwolnienie zostało ograniczone do spółek które nie stanowią zagranicznej spółki kontrolowanej, spółki wytwarzającej wyroby akcyzowe oraz spółki prowadzącej działalność handlową. Aby skorzystać ze zwolnienia spółka musi prowadzić działalność badawczo-rozwojową.
  4. Uproszczone zasady rozporządzenia majątkiem przez instytuty badawcze, Polską Akademię Nauk oraz jej instytuty. Ułatwienia zatrudnienie młodych naukowców oraz zagranicznych specjalistów w instytucjach badawczych i jednostkach, podejmowanie studiów oraz pracy przez cudzoziemców, udział w posiedzeniach rady naukowej instytutu za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej oraz możliwości głosowania za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.
  5. Wprowadza również procedurę zgłoszenia ministrowi właściwemu do spraw nauki czynności polegającej na utworzeniu spółki, objęciu udziałów lub nabyciu i posiadaniu udziałów oraz akcji spółek handlowych przez Polską Akademię nauk i jej instytut w celu komercjalizacji wyników badań.
  6. Została rozszerzona działalność, zadania oraz sposób finansowania Krajowego Funduszu Kapitałowego. Umożliwiono przez Fundusz bezpośrednich inwestycji w przedsiębiorców, tworzenie lub współtworzenie funduszy dedykowanych konkretnym przedsięwzięciom, udzielanie pożyczek i gwarancji.

5. Kolejną zmianą jest opodatkowanie firm powiązanych, które ma na celu utrudnienie firmom powiązanym ze sobą wyprowadzania zysku za granicę. Nowe regulacje wejdą w życie 31 grudnia 2015r z wyjątkiem części przepisów, które mają wejść w życie target="_blank"1 stycznia 2016r i 1 stycznia 2017r.

6. Zwolnienia z dywidend z CIT nie będą stosowane, jeśli przychód z tytułu udziału w zyskach nastąpi w związku z zawarciem umowy lub innej czynności prawnej, której celem było wyłącznie uzyskanie preferencji . Dotyczy transakcji o niejasnej konstrukcji prawnej, jeśli przychód z dywidend z tytułu udziału w zyskach osób prawnych następuje w związku z zawarciem umowy lub innej czynności prawnej, której celem było uzyskanie zwolnienia podatkowego, a uzyskanie tego zwolnienia nie skutkuje wyłącznie wyeliminowaniem podwójnego opodatkowania tych dochodów, zwolnienie nie ma zastosowania.

7. Zmiany w dokumentacji cen transferowych od 2017r. – dotyczą średnich i dużych przedsiębiorstw działających w formie holdingów lub posiadających zagranicznych wspólników, z którymi dokonywane są transakcje. Choć tą nowelizację odroczono do roku podatkowego po 31 grudnia 2016r, to ustawodawca daje czas do zapoznania się z przepisami i dostosowaniem umów i dokumentów do nowych wymogów.

8. Ulgi w CIT na przyzakładowe żłobki i przedszkola – celem wprowadzenia do polskiego systemu podatkowego preferencji podatkowych adresowanych do pracujących rodziców, pracodawców którzy ponoszą wydatki z tworzeniem zakładowych żłobków, klubów dziecięcych i przedszkoli, bądź finansują część wydatków ponoszonych przez pracowników w związku z opieką nad dziećmi.

9. Limity podatkowe wzrosną, będą dotoczyć podatnika VAT, PIT i CIT. Status małego podatnika będą mieć przedsiębiorcy, których roczny przychód ze sprzedaży nie przekroczy 5 092 000 zł (obecny limit 5 015 000 zł). Umożliwia korzystanie z kasowej metody rozliczeń VAT, kwartalnych rozliczeń VAT bez konieczności wpłacania zaliczek oraz jednorazowej amortyzacji środków trwałych.